15DIGGRAF, eksamensinnlevering

Facebook
Twitter
LinkedIn
Jeg har levert eksamen i digital grafisk design i dag - en dag før tiden og det føles godt. I prosjektet mitt har jeg laget ny visuell profil til Finnskogen Adventures. Teksten under er min eksamensinnlevering.

Se designmanualen til  Finnskogen Adventures , sjekk ut nettsidene våre og lik oss på facebook

I en verden hvor man bombarderes med inntrykk fra alle kanter er det viktig å skille seg fra sine konkurrenter (Erichsen, 2009) og etablere virksomheten slik at folk husker den. Dette arbeidet kalles merkevarebygging og er prosessen med å bygge oppmerksomhet rundt virksomheten samt tiltrekke seg nye og beholde eksisterende kunder. En sterk merkevare er synlig i et marked med mange konkurrenter (Wheeler, 2018). En måte å bygge merkevare på er å skape tillitt gjennom troverdig kommunikasjon, ved å vite hvem man skal kommunisere med, hvilken historie en skal fortelle og hvordan denne skal fortelles.

I en virksomhetsprofil inngår det en visuell profil (Bergström, 2017), og i dette prosjektet er det utviklet en helhetlig visuell profil for Finnskogen Adventures. Sluttresultatet er forsøkt å gjenspeile virksomhetens verdier og holdninger, og utformet på en slik måte at den tas i bruk i virksomheten og at kundene eller brukerne husker hva Finnskogen Adventures er. Logo-symbolets form er designet for å vekke oppmerksomhet på en slik måte at folk velger å handle hos Finnskogen Adventures fremfor konkurrenten.

Den visuelle profilen fra dette prosjektet inneholder ny logo for Finnskogen Adventures, skrifttyper for trykk og web, profilfarger, retningslinjer for bilder og bildebruk samt et lite utvalg av profileringsartikler. En visuell profil skal gjenspeiles i en designmanual, og leveranse i dette prosjektet er nettopp denne manualen og nødvendige filer for å ta i bruk den visuelle profilen. Designmanualen er ment både som regelhåndbok for hvordan den visuelle profilen skal forvaltes og inspirasjonskilde til hvordan profilen kan brukes i virksomhetens visuelle kommunikasjon.

Bakgrunn

Finnskogen Adventures er en oppstartsbedrift innen opplevelsesbasert reiseliv i Finnskogen. Firmaet har en daglig leder, samt noen timesansatte guider, men ingen på fulltid – til det er Finnskogen for ukjent og markedet for lite. Gründeren i virksomheten har imidlertid stor tro på at det kommer til å endre seg om kort tid, og Finnskogen Adventures har da fordelen av å være først ute som opplevelsesleverandør i området. Finnskogen Adventures ønsker å fremstå som profesjonell i kommunikasjon med eksisterende og potensielle kunder – og få nettsider, visittkort, Facebook-profil og Instagram til å fremstå med en avsender, nemlig den beste opplevelsesleverandøren i Finnskogen. Finnskogen Adventures har både nettside og visittkort i dag, men de fremstår som lite enhetlig og kommunikasjonen spriker i alle retninger.

Finnskogen Adventures henvender seg primært til gruppe- og bedriftsmarkedet, og tilbyr opplevelser med varighet fra noen få timer som elgsafari i bil eller på ATV, isfiske, bålmatkurs eller lokalmat servert rundt et varmt og koselig bål, til opplevelser som går over flere dager som ekspedisjoner i kano,  med overnatting i svevetelt høyt over bakken.

Prosessen, fra ide til ferdig produkt

Enhver bedrift har behov for å differensiere seg fra alle andre bedrifter. Dette kan for eksempel gjøres gjennom valg av firmanavn og logo og gjenspeiles i en visuell profil. Når man arbeider med å utvikle en visuell profil er målet å oversette virksomhetens identitet, visjon og kjerneverdier til et visuelt språk (Bergström, 2017) som forankres i virksomheten.

I følge Erichsen (2009) består prosessen med å utarbeide en visuell profil deles inn i ulike faser: forarbeid, idé- og designutvikling, spesifikasjon/ferdiggjøring samt gjennomføring.

Fase for forarbeid

Under forarbeidet forsøker man å bli kjent med virksomheten og arbeidet i denne fasen består i å samle inn nødvendig informasjon for å danne seg et bilde av virksomhetens forretningside og visjon, strategiske planer, målgruppe og kjerneverdier. Arbeidet i denne fasen ble brukt til å intervjue gründeren i Finnskogen Adventures. Selv om jeg kjenner virksomheten ganske godt manglet en del bakgrunnsmateriale. Intervjuet var et strukturert intervju med ferdig utviklede spørsmål, med den hensikt om at intervjuguiden også skal kunne brukes for fremtidige arbeidsoppdrag av tilsvarende art i fremtiden. Intervjuet finnes i vedlegg A. I tillegg til intervjuet og ble det  også hentet inn informasjon fra andre kilder, som eksisterende nettsider og sosiale medier facebook og instagram. På instagram bruker Finnskogen Adventures hashtag #opplevfinnskogen.

Fase for idé- og designutvikling

I ide- og designutviklingsfasen skisseres ulike designelementer og løsningsalternativer. I denne fasen skrev jeg ned kjerneverdiene og virksomhetsområdet til Finnskogen Adventures og brukte disse ordene som utgangspunkt for assosiasjoner. Begrep som gikk igjen var «enkel», «ærlig», «autentisk» og «nærhet». Disse oppfatter jeg som kjerneverdiene i Finnskogen Adventures. I tillegg var sentrale elementer i hva Finnskogen Adventures driver med «skog», «dyr» og «bål». På bakgrunn av disse begrepene laget jeg skisser med 3 hovedtema for skog, dyr og bål.

Figur 2 Skisse, dyr
Figur 2 Skisse, dyr

Figur 3 Skisse, skog
Figur 3 Skisse, skog

22 ulike miniatyrskisser ble laget med blyant og papir. Analoge verktøy ble valgt fordi de er enkle og raske og bruke, og terskelen for å forkaste en blyantskisse er lavere enn hvis jeg hadde brukt lang tid i et digitalt verktøy. Av disse 22 skissene valgte jeg ut noen jeg arbeidet videre med.

Utvikling av logoforslag
Utvikling av logoforslag

Disse digitale skissene ble presentert for gründeren i Finnskogen Adventures. Etter omfattende diskusjoner ble det avgjort at logosymbolet øverst til høyre var den man skulle gå videre med. Diskusjonene handlet om hvorvidt logotypen gjenspeilet Finnskogen Adventures og det virksomheten driver med og om elgen ser ut som om den er hentet fra barne-tv. Intern forankring er viktig i utviklingen av den visuelle profilen (Erichsen, 2009). Hvis Finnskogen Adventures skal lykkes med merkevarebygging er det viktig at involverte nøkkelpersoner forstår hensikten bak profilen og kan opptre som gode ambassadører for denne (ibid). Argumenter som ble brukt for at valgte logosymbol var passende for Finnskogen Adventures var at den var

  • lett å kjenne igjen
  • lett å lese
  • den fungere på store og små flater
  • fungere i farger og svart/hvitt
  • den er tidløs

Det er ikke nødvendig at et logosymbol kommuniserer hva virksomheten leverer av varer eller tjenester, men den skal, ifølge Bergström (2017) være et visuelt speilbilde av virksomhetens forretningsside og -kultur. Logotypen skal videre skape tillit og ikke vekke assosiasjoner som strider med virksomhetsprofilen. Min mening er at valgte logotype dekker alle disse kravene
. I tillegg er den enkel, som er en kjerneverdi hos Finnskogen Adventures, og den er unik.

Fase for spesifikasjon/ferdiggjøring

I fasen for spesifisering og ferdiggjøring begynner arbeidet med å implementere designelementene på ulike flater (Erichsen, 2009).

Logotype

Det første elementet som ble ferdigstilt var ny logotype. Den består av et logosymbol – en stilisert elg – og navnetrekket Finnskogen Adventures i versaler, fordelt på 2 linjer.

Det ble testet ulike skriftsnitt før Josefin Sans ble valgt.

Figur 4 utvikling av typografi for logotype

Målet var et skriftsnitt som var enkelt og med tilnærmet lik tykkelse som elgen.

Josefin Sans ble valgt fordi den er enkel og forholdsvis tynn, og skriftsnittet inngår også i den visuelle profilen. Josefin Sans er en sans-serif-type som er enkel i utformingen. Ordet «Finnskogen» har skriftstørrelse 38pt, og «Adventures» er mye mindre, med 17 pt er sperret slik at ordet blir like langt som ordet over.

Logotypen finnes i 6 forskjellige utgaver:

  • 3 vertikale utgaver med hovedprofilfarge, hvit bakgrunn + sort strek og sort bakgrunn med hvit strek
  • 3 kvadratiske utgaver med logosymbol øverst og virksomhetsnavn nederst, i samme fargekombinasjoner som de vertikale utgavene

Se designmanualen for spesifikasjoner på disse.

Profilfarger

Den visuelle profilen inneholder også en fargepalett. Denne består av 5 farger; hovedfarge, sekundærfarge, kontrastfarge og bakgrunns- og skriftfarge.

Figur 5 Profilfarger
Figur 5 Profilfarger

Farger kan brukes for å vekke følelser og uttrykke en personlighet (Wheeler, 2018), og i den visuelle profilen for Finnskogen Adventures er fargene hentet fra naturen: fra skogen, fra sola, fra det dype vannet og fra bålet. Hovedfargen er grønn og hentet fra et bilde av skog. Grønne farger kan gi assosiasjoner til det naturlige og jordnære. Sekundærfargen er lilla og er funnet i et bilde av et bål. Lilla og grønt fungerer fint sammen, skjønt ikke oppå hverandre. Som kontrastfarge er det valgt gul – også den hentet fra bålet. Den gule fargen er tenkt brukt på nettsidene som «call to action-farge», det vil si en farge som brukes på knapper og primær-elementer som er ment til å være svært synlig og klikkes på. Skrift- og bakgrunnsfarge er nesten svart og hvit. Disse fargene er myknet litt opp, slik at kontrasten med omgivelsene blir mindre. Kontrast mellom skrift- og bakgrunnsfargen er 12:1, noe som er mer enn nok for å oppfylle tilgjengelighetskrav for lesbarhet på nettsider. Illustrasjon 6 viser en oversikt over kontrastnivå mellom de ulike profilfargene. Tilgjengelighetskrav for nettsider er 4.5:1 for tekst mindre enn 18 px og 3:1 for tekst 18px eller større.

Oversikt over kontrastnivå for å sikre god lesbarhet og universell utformingTypografi

Skriftsnittet i den visuelle profilen er Cardo Bold for overskrifter og Josefin Sans for brødtekst. Cardo er en Old Style skrifttype, med stor kontrast mellom bokstavens grunnstrek og hårstrek, stor diagonalt stress og skråstilte seriffer. Streken i Cardo har også stor kontrast til den tynne grunn- og hårstrek som man finner i Josefin Sans. Josefin Sans er en enkel sans-serif-skrift uten forskjell mellom grunnstrek og hårstrek. Josefin Sans har også samme x-høyde og høyde på overlinja som Cardo. Dette kan være med å skape harmoni mellom skrifttypene. Josefin Sans er smal i strekene og rund i de runde bokstavene (som a, b, o, p osv.).

Figur 7 Typografi-sammenligning. Profil-skriftsnitt med Arial
Figur 7 Typografi-sammenligning. Profil-skriftsnitt med Arial

Bilder og bildebruk

Erfaring fra det siste året har vist oss at å presentere og selge en reiselivsdestinasjon uten bruk av bilder er ganske vanskelig. Bilder er derfor en sentral del av profileringen av Finnskogen Adventures. Vakker natur alene er trolig ikke nok til å tiltrekke oss kunder, så det er ønskelig at bilder skal vise mennesker i aktivitet primært og vakker natur sekundært. I den visuelle profilen er det beskrevet hvilket perspektiv bildene bør ha: både tett på for detaljer og lengere fra, for å få oversikten.

Visittkort

I den visuelle profilen inngår det også utformingen av visittkort. Visittkortene lages i mål 90 mm x 55 mm, noe som er et ganske vanlig mål på visittkort, i følge Wikipedia[1]. Bakgrunnsfargen er den mørke fra profilen og logosymbolet vises i et utsnitt til venstre på kortet. Høyrejustert navn, telefon, epost og nettadresse er skrevet på visittkortet med profilfarge-hvit og med skriftsnitt Josefin Sans. Baksiden på visittkortet er tenkt uten innhold og med fargen fra papiret det er trykket på.

Figur 8 Visittkort-utforming
Figur 8 Visittkort-utforming

Profileringsartikler

To forslag til profilartikler inngår også i den visuelle profilen: t-skjorte og kaffekrus. Disse er laget ved hjelp av mockup-maler, og profileringen for Finnskogen Adventures innebar å sette inn navnetrekk og logomerke og hashtagg #opplevfinnskogen.

Fase for gjennomføring

I den siste fasen, gjennomføringsfasen tas den visuelle profilen i bruk i organisasjonen. Denne siste fasen faller utenfor dette prosjektet, men vil være et naturlig neste steg for Finnskogen Adventures.

Den visuelle profilen og designmanualen

De grafiske elementene som inngår i den visuelle profilen er utviklet som vektor-grafikk i Adobe Illustrator. Vektorgrafikk kan skaleres uten tap av kvalitet – det vil si, man får ikke pixelering ved forstørrelser slik man får i pixelbasert grafikk. Eksempler på profileringsmateriale er utviklet i Adobe Photoshop.

Etter at de grafiske elementene var utviklet ble det satt sammen i Adobe Indesign, i en trykksak med ytre mål 210×10 mm og 3 mm bleed. Kvadratisk format er valgt fordi det fremstår som et morsommere format enn standard A4, og ved å bruke 210 som høyde/bredde kan en skjære til et standard A4-ark.

I master-sidene er det satt marger på 12 mm topp- og indre marg og 16 mm bunn- og ytre marg. Det er satt opp et grid med 8 kolonner, 2 mm mellomrom mellom kolonnene og et horisontalt grid hver 20 pt.

Figur 9 Marger, kolonner, gutter og baseline grid
Figur 9 Marger, kolonner, gutter og baseline grid

8 kolonner gir et fleksibelt layout-grid som gir mulighet for å kombinere tekst og bilder på mange ulike måter. På noen sider er det helsides bilder. På andre sider går bildene utover marger og skjærelinjer. På master-side til høyre vises en transparent Finnskogen Adventures-elg.

Designmanualen inneholder kapitler
for beskrivelse av virksomheten med kjerneverdier, presentasjon av logo og logovarianter, typografi, fargepalett, bilder og bildebruk samt visittkort og profileringsartikler. Det er ikke utviklet maler for brev og konvolutter. Slik Finnskogen Adventures drives i dag skjer lite eller ingen korrespondanse pr brev, men dette kan endre seg i fremtiden.

På første siden vises et utsnitt av logosymbolet. På siste siden vises resten. Til sammen utgjør de et helt logosymbol.

Figur 10 Første og siste side utgjør til sammen en hel elg
Figur 10 Første og siste side utgjør til sammen en hel elg

Figur 10 Første og siste side utgjør til sammen en hel elg

Designmanualens første spread inneholder en historie om islagte vann, soloppgang og bål. Denne historien er fortalt av gründeren av Finnskogen Adventures, og er forklaringen på hva han ønsker å formidle til våre gjester. Gleden av å være ute. Gleden av å være en del av noe som er større en seg selv. Siden designmanualen er ment for å inspirere mener jeg at både bildet og teksten er nødvendig å ha med.

I designmanualen presenteres alle 6 variantene av logoen. Logotypen kan brukes både i rektangulær og kvadratisk form, i farger og på hhv hvit og svart bakgrunn. Logosymobolet; elgen, kan også brukes som favicon på nettsider. Denne er ikke utviklet for designmanualen, men ligger i mappen med profil-filer på https://www.pixlweb.no/finnskogenadventures/profil.

Designmanualen er ment for alle som er involvert i Finnskogen Adventures visuelle kommunikasjon med kunder og leverandører. Av den grunn er tonen i manualen direkte og henvender seg til den som skal bruke den. Fraser som «vi ønsker å være», «vi er ærlig», «hvilken historie vil du formidle» er alle personlige og inkluderende, og er ment som inspirasjon for hvordan Finnskogen Adventures ønsker å bli oppfattet og hvordan dette kan kommuniseres. For at det skal være enkelt å ta i bruk profilen er alle designelementer publisert på nettsiden https://www.pixlweb.no/finnskogenadventures/profil.

Refleksjoner

Å arbeide med den visuelle profilen til Finnskogen Adventures har vært spennende, morsomt og lærerikt. Min tilknytning til bedriften er at jeg er samboer med gründeren og deltar i utvikling og drift av virksomheten gjennom arbeid med nettsider, sosiale medier, trykksaker og visuell profil. Det at jeg er så tett på gründeren har gjort at jeg har blitt utfordret på bortimot alle avgjørelser som er tatt gjennom prosjektet og det har forhåpentligvis bidratt til en mer reflektert tilnærming til utviklingen av den visuelle profilen.

Det at jeg kjenner virksomheten ganske godt – fra innsiden – kan være både en fordel og en ulempe. Det er en fordel fordi jeg kjenner kundene våre, markedet vi beveger oss i, i nåtid og fremtid, og tankene om fremtidig utvikling av virksomheten. Ulempen er at siden jeg er sterkt involvert i virksomhetens indre liv er det lett for at jeg kan bli blind for hvordan virksomheten fremstår fra utsiden.

[1] https://no.wikipedia.org/wiki/Visittkort

More to explorer

GD4 MA1 Suprematism and Constructivism

In the early 1900, suprematism (1915-1930) and constructivism emerged in Russia. Artist in Russia found their country in turmoil with both WW1 and the Russian Revolution.

SBD3 CA Hans & Helga burgers

This is the course assignment for Screen Based Design 3 (SBD3 CA). I chose to make a menu for Hans & Helga.

SBD3 MA3 Layout

This weeks task is to recreate a layout, and so I did. The result The next task was to use flex-box and grids to create a layout. I tried to